مجازی سازی

 7.1 VSphere قابلیت های

مجازی سازی سرور ها

استفاده بهینه از منابع

کم کردن هزینه های پردازش و مصرف برق

استفاده از کوبرنتیز با سرعت اجرا فوق العاده

زیرساخت ارتباط با سرور بصورت ریموت

اجرا همزمان چند سیستم عامل