شرایط استفاده

بعنوان مشتری وبسایت با انتخاب ابن بخش ضمانت می دهم که از افشا یا کپی محتوای آموزشی منع باشم و هرگونه فعالیت در سایت نظیر پرداخت بر عهده و اختیار خودم/مشتری سایت می باشد