پایانامه کارشناسی ارشد

 بخش هایی از پایانامه(به مدت 3 سال کار شده است از مرحله تحقیق تا شبیه سازی)  در فرمت پروپزال ارائه می گردد.